PYROTECHNICKÉ PRŮZKUMY

Pyrotechnický průzkum představuje soubor odborných činností při vyhledávání munice, střeliva nebo výbušnin, jejich identifikaci stanoveným postupem a zajištění, popřípadě jejich vyzvednutí, nebo dohledu při zemních pracích, při nichž se očekává nález munice, střeliva nebo výbušnin, a identifikaci nalezené munice, střeliva nebo výbušnin.

Provádíme pyrotechnický dohled, průzkum a pyrotechnickou očista terénu od nevybuchlé munice, včetně zpracování potřebné projektové dokumentace a zajištění jejího schválení příslušným správním orgánem a vypracování závěrečné zprávy po ukončení pyrotechnických prací. Práce provádíme na souši, z vodní hladiny na malých hloubkách (řeky, rybníky) a pod vodou ve velkých hloubkách (moře).

Pracujeme s:

  • profesionálními, mikroprocesorem řízenými pulsně-indukčními detektory kovů
  • profesionálními, ručně drženými jednokanálovými magnetometry pro detekci feromagnetických objektů na malých plochách
  • profesionálním, ručně vedeným pěti kanálovým magnetometrem s D-GPS jednotkou centimetrové přesnosti pro detekci feromagnetických objektů na středně velkých plochách
  • profesionálním, vozidlem taženým šestnácti kanálovým magnetometrem s D-GPS jednotkou centimetrové přesnosti pro detekci feromagnetických objektů na rozsáhlých plochách
  • profesionálním, tříosým magnetometrem pro vysoce precizní měření ve vývrtech do hloubky 100 m. Tento systém byl vyvinut speciálně pro detekci munice v oblastech s vysokým stupněm rušení magnetického pole, např. v průmyslových provozech, v blízkosti základových konstrukcí, pažení stavebních jam apod.

Naměřená data jsou zpracována a vyhodnocena pomocí specializovaného software na PC a následně převedena do mapy zaměřených anomálií. Ty jsou pak díky propojenému D-GPS systému zpětně lokalizovány v terénu s centimetrovou přesností.

PYROTECHNICKÁ OCHRANA A KYNOLOGICKÉ SLUŽBY

Pyrotechnická ochrana přispívá jako preventivní nástroj k ochraně životů, zdraví a majetku – zejména v dnešní době, kdy reálně prakticky kdekoli hrozí zneužití výbušnin k nezákonné činnosti, ať už jde o terorismus nebo organizovaný zločin.

Nabízíme konzultační služby, přednášky a školení se zaměřením na pyrotechnickou prevenci a bezpečnost, a to jak v rovině teoretické, doplněné praktickými ukázkami, tak jako přímý terénní výcvik připravený na míru dle potřeb klienta. Jsme schopni prověřit zajištění vaší bezpečnosti, posoudit schopnosti vašich bezpečnostních agentur, zpracovat audity k plně funkčnímu systému pyrotechnické ochrany a na závěr vypracovat odpovídající návrh řešení, včetně specifikace potřebného technického vybavení.

Nedílnou součástí komplexního řešení problematiky pyrotechnické bezpečnosti je i výchova a následné nasazení psů pro speciální práce na vyhledávání výbušnin, zbraní a munice.

Provádíme pyrotechnické prohlídky veškerých prostor, zaměřené na prevenci uložení cílových látek; poradenství a výcvik psů na vyhledání cílových látek (drog, lidských ostatků, živých osob a dalších zájmových pachů) včetně školení psovodů a pomoci s výběrem pomůcek pro výcvik psů.

TRHACÍ PRÁCE A DESTRUKCE

Provádíme veškeré trhací práce při stavebních destrukcích, na dopravních a inženýrských stavbách, destrukce starých objektů a technologií; demolice ocelových, betonových, železobetonových, zděných, kamenných a jiných obtížně rozpojitelných stavebních prvků. Zřizování odřezů, zářezů a stavebních jam, rýh pro inženýrské sítě a energovody. Dále pak havarijní sanace a stabilizace skalních svahů formou částečného či úplného odstranění nebezpečných skalních bloků s použitím speciálních prostředků trhací techniky, např. pastovitých trhavin s variabilním energetickým obsahem.

Destrukce všech typů kovových, klasickými technologickými postupy obtížně rozpojitelných konstrukcí a konstrukčních prvků pomocí speciálních, individuálně optimalizovaných usměrněných příložných náloží, konstruovaných na principu maximální vykonané práce při minimálně možné vynaložené energii. Nasazení této technologie je kromě průmyslových areálů ideální zejména v obtížně přístupném terénu (např. stožáry vedení vysokého napětí, stožáry a nosná lana lanovek apod.).

Zvláštní kapitolou je neexplozivní technologie pro druhotné rozpojování. Pracuje na principu přenosu tlakové vlny v nestlačitelném vodním prostředí a následném rozrušení rozpojované materiálové struktury. Kompaktní přenosné zařízení je možné s nízkými náklady využít jak v nepřístupném terénu, tak na pracovištích v intravilánu, za prakticky neomezeného provozu; a to k rozpojování nadměrných skalních a/nebo železobetonových bloků. Výsledná fragmentace je snadno ovlivnitelná uspořádáním vrtného schématu. Rozlet rozpojovaného materiálu a seismické zatížení okolí jsou prakticky nulové. Tato technologie byla úspěšně nasazena při havarijních zásazích ve spolupráci s HZS ČR během prací na odstraňování povodňových škod.